BV SBM 8003 vid Torrvarpsund söder om Grythyttan, 2001-10-06.      © Ulf Herdenberg 2001.
BV SBM 8003 at Torrvarpsund south of Grythyttan, Sweden. 6-Oct-2001.      © Ulf Herdenberg 2001.

 

Svenska järnvägsmaskiner